0104320History of the Mekong Sub-Region
ประวัติศาสตร์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ตั้งแต่รัฐจารีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ และผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


Historical development of Mekong sub-region cultural society since ancient states to present; international political, economic, social, and cultural international relations, and peoples in Mekong sub-region
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet