0104320Local Cultural Ecology
ภูมินิเวศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับสังคมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางชาติพันธุ์จากหลากหลายชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองของผู้คนในท้องถิ่น โดยมีการกำหนดองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกัน
และมีระบบความเชื่อที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Relationship between environment and cultural society, which has biological and ethnical diversity from many communities in the same area, that conforms to local settlement through sharing common ground and belief
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54