0104319History of Lanna
ประวัติศาสตร์ล้านนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การก่อตัวของล้านนา ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม การเสื่อม และการล่มสลายของรัฐล้านนา ความสัมพันธ์แบบประเทศราชกับพม่า และสยาม การถูกผนวกเข้ากับสยาม


Origin of Lanna; political system, economy, and society, declination, and collapse of Lanna state; relationship with Myanmar and Siam; annexation to Siam
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet