0104319Local Museums
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการ กระบวนการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในสังคมไทย รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่น


Development of local museums in Thailand; museum management designs with local ideas
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet