0104319Sources and the Use of Local Sources
หลักฐานและการใช้หลักฐานท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักฐานท้องถิ่น ประเภทและยุคสมัยต่าง ๆ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การตีความ การใช้ รวมทั้งการเขียนงานจากหลักฐานดังกล่าว


Local sources, Types and period classification; the investigation, analysis, interpretation, usage and report of local sources
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54