0104319Local Museum in Thailand
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คุณค่าและความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีต่อสังคม แนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศ สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย เน้นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคอีสาน


Values and importance of local museums in relation to society; concepts toward management of local museums both in Thailand and in other countries; current situations and possibilities in developing local museums in Northeast Thailand
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55