0104318History of Isan
ประวัติศาสตร์อีสาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ชุมชนและศักยภาพของภาคอีสาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาภาคสนาม


Development of Isan history; economy, society, culture, the relationship of people and community, and Isan capabilities from past to present, and fieldwork study
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet