0104318History of Local Politics
ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติการเมืองท้องถิ่นนับตั้งแต่สมัยตั้งเมือง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระดับท้องถิ่น และความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับศูนย์อำนาจส่วนกลาง การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น


History of local politics from the town establishment time to present; local power relations; local and central authority relations; decentralization and its effects
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54