0104317Analysis of the Contemporary World Situation
วิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวิเคราะห์สถานการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมโลก และประเทศไทย


History of current important world situations in terms of economy, society, and politics; analysis of significant situations that affect the way of life in the world and Thailand
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet