0104317History of Local Resource Management
ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการแนวคิด ภูมิปัญญา โลกทัศน์ ความรู้ ความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นกับทรัพยากร


Development of concepts, wisdom, vision, knowledge, and belief; relationships between local people and their management of local resources
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54