0104316History of Local Economy
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน การค้าขาย และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น โดยพิจารณาทั้งเศรษฐกิจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น และกับโลกภายนอกท้องถิ่น


Various forms of local economy, exchange and development in trades, both in the formal and informal forms; the internal and external relationships of locals and outsiders
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55