0104315Modern History of China
ประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาท ความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความร่วมมือ และความขัดแย้งของจีนตั้งแต่ยุค 4 ทันสมัยจนถึงปัจจุบัน


Roles, significance, and changes in politics, economy, and society, cooperation, and conflicts in China from Four Modernization period to present
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet