0104314History of Local Culture
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของวัฒนธรรม แนวคิด และวิธีการในการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น ความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยมีกระบวนการการศึกษาภาคสนาม


Definition of culture; concepts and method of studying the history of local culture; changes of local culture in different time frames by using fieldwork study
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet