0104314Historical and Cultural Management in Thailand
การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รูปแบบการการจัดองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยเน้นการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในภาคอีสาน


Concepts and theories relating to historical and cultural management; patterns of management; strategic planning in Thai history and culture with emphasis on management of historical and cultural heritage in Northeast Thailand
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet