0104314History of Africa
ประวัติศาสตร์แอฟริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมาของดินแดนต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาสมัยก่อนที่พวกชนผิวขาวจะเข้าไปแสวงหาอาณานิคม การต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจเพื่อจับจองดินแดนในแอฟริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 การปกครองของมหาอำนาจต่าง ๆ
การเรียกร้องและการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวแอฟริกา ลักษณะบทบาทและความสำคัญของแอฟริกาในโลกปัจจุบัน

Backgrounds of different domains in Africa before white people’s colonization; fights among the great powers for occupying lands in Africa in the nineteenth century; Africa under governance of various great powers,
fights for independence of African people; roles and significance of Africa in the modern world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55