0104313History of Local Politics
ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองระดับท้องถิ่น การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น การแข่งขันทางการเมือง ผลกระทบที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมของผู้คนในท้องถิ่น


Development of historical study of local politics; decentralization; political competition; the effects on economic; social changes of local people
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet