0104313Roles of China in Southeast Asia
บทบาทจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบทบาทกลุ่มเชื้อสายจีนในมิติเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน

History of polical, economic, social, and cultural relations between China and Southeast Asia from the past to the present; roles of Chinese ethnic in relationship network which have made some changes in Southeast Asian countries,
including relationship between ASEAN and China
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55