0104313Economic History of the World
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของโลก นับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ศึกษาปัญหาและหัวข้อสำคัญๆ เช่น ระบบการเงิน ระบบการค้า การสร้างเครือข่ายและการลงทุน นโยบายการค้า บรรษัทข้ามชาติ และการรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ


The change of World economic system after 15th Century ; problems and critical issues ; financial system, trading system, marketing networks and investment, trade policy, transnational organization and world economic organization
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet