0104313History of Latin America
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พิจารณาประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา ตั้งแต่ชาวยุโรปเข้าไปคริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างของการตั้งอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกส บทบาทของศาสนาโรมันคาธอลิคในระยะแรกเริ่ม ปัญหาเรื่องทาสและการก่อตั้งประเทศต่าง ๆ ในดินแดนแถบนี้


History of Latin America from the arrival of European people in the sixteenth century up to the present; differences in colony establishments of Spain and Portugal, roles of Roman Catholic in the early period,
slavery problems, and establishments of different countries in this region
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet