0104312Thai Economic History
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลกระทบของเศรษฐกิจต่อสังคมของไทย


Economic situations and changes of Thailand in different time frames; analysis of the impacts of the economy on Thai society
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet