0104312World Economic History
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของโลก นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ศึกษาปัญหาและหัวข้อสำคัญๆ เช่น ระบบการเงิน ระบบการค้า การสร้างเครือข่ายและการลงทุน นโยบายการค้า บรรษัทข้ามชาติ และการรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ


The changes of global economic systems from the 15th century onwards; problems and critical arguments such as financial and trading systems; networking and investment; trade policy; multinational corporations; economic integration
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55