0104312World Economic History
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของโลก นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ศึกษาปัญหาและหัวข้อสำคัญๆ เช่น ระบบการเงิน ระบบการค้า การสร้างเครือข่ายและการลงทุน นโยบายการค้า บรรษัทข้ามชาติ และการรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ


The changes of global economic systems from the 15th century onwards; problems and critical arguments such as financial and trading systems; networking and investment; trade policy; multinational corporations; economic integration
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet