0104312History of Africa
ประวัติศาสตร์แอฟริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมาของดินแดนต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาสมัยก่อนที่พวกชาวยุโรปเข้าไปแสวงหาอาณานิคม การต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจเพื่อจับจองดินแดนในแอฟริกาในคริสตศตวรรษที่ 19 การปกครองของมหาอำนาจต่าง ๆ การเรียกร้องและการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวแอฟริกา
ลักษณะบทบาทและความสำคัญของแอฟริกาในโลกปัจจุบัน

History of Africa before European’s colonization; the competition among the great powers for African occupation in the 19th century; Africa under the different governance of great powers, revolution for independence;
roles and significance of Africa in the present world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54