0104312The Making of Modern Russia
ประวัติความเป็นมาของรุสเซียปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของรุสเซียทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สมัยติดต่อกับตะวันตกในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนถึงการปฏิวัติรุสเซียในปี ค.ศ. 1917 การสถาปนาสหภาพโซเวียตรุสเซียจนถึงปัจจุบัน


Evolution of Russia in terms of politics, economies from the period of relations with western countries in the Reign of King Peter the Great to the Russian Revolution in 1917
and from the establishment of the Union of Soviet Socialist Republics up to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54