0104311History of Latin America
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา ตั้งแต่ชาวยุโรปเข้าไปคริสตศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างของการตั้งอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกส บทบาทของศาสนาโรมันคาธอลิคในระยะแรกเริ่ม ปัญหาเรื่องทาสและการก่อตั้งประเทศต่าง ๆ ในดินแดนแถบนี้


History of Latin America from the arrival of Europeans in the 16 century up to present; differences of colonial establishment styles of Spain and Portugal, roles of Roman
Catholic in the early period, slavery problems, and establishments of different countries in this region
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54