0104311The Making of Modern Great Britain
ประวัติความเป็นมาของประเทศสหราชอาณาจักรปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการทางการเมือง การปกครองของอังกฤษตั้งแต่สมัยราชวงศ์ทิวดอร์จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงระบบการเมืองแบบรัฐสภา การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งนำเข้าสู่การปกครองระบบรัฐสวัสดิการ (Welfare state) ในปัจจุบัน


Great Britain political and governmental evolutions from the Tudor Dynasty period up to the present by emphasizing the Parliament political systems and socio-economic reforms leading to the welfare state system at the present
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet