0104310History of the United States
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านต่าง ๆ ทั้งอดีตและปัจจุบันเน้นพัฒนาการทางด้านการเมือง ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บทบาทและนโยบายของสหรัฐอเมริกาในวงการเมืองระหว่างประเทศ


History of the United States in various aspects from the past to present, focusing on political development; factors that made significant changes; American roles and policies in international affairs
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54