0104310History of the United States of America
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านต่าง ๆ ทั้งอดีตและปัจจุบันเน้นพัฒนาการทางด้านการเมือง ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐอเมริกาในวงการเมืองระหว่างประเทศ


History of the United States of America both in the past up to present with emphasis on political developments and the factors that caused changes, and roles of the United States in an international political affairs
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54