0104309History of Australasia
ประวัติศาสตร์ออสตราเลเซีย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ของดินแดนแถบแปซิฟิกทางใต้ โดยเน้นประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และนิวกีนี การขยายตัวเข้ามาของชาวตะวันตก การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองของดินแดนแถบนี้ ตลอดจนความสำคัญของดินแดนแถบนี้


History of South Pacific countries with emphasis on Australia, New Zealand and New Guinea; expansion of westerners in this region, economic and political changes in the region and roles of this region
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55