0104306Business History
ประวัติศาสตร์ธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์ธุรกิจ ความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน ศึกษากรณีกลุ่มธุรกิจสำคัญ


Definition, significance, and development of the history of business; changes in modern business processes from the 19th century to the present; case study of important business groups
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet