0104305History of Modern Southeast Asia
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเด็นและปัญหาสำคัญทั้งด้านการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ภายหลังได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน


Important arguments and issues on politics, economy, society, and culture, as well as relations with foreign countries from receiving independence to nowadays
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54