0104304History of Science
ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการ เงื่อนไข ขั้นตอนการค้นพบความรู้ และการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อสังคม วิถีการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญาของมนุษย์


Process, conditions, the procedure of knowledge discovery and scientific revolution; scientific impacts on society; way of life; human wisdom
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet