0104304History of Isan
ประวัติศาสตร์อีสาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะทางภูมิประเทศ พัฒนาการของผู้คนและบ้านเมืองในสมัยต่างๆ การสร้างตัวตนของกลุ่มไทย-ลาว นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 23 การเปลี่ยนแปลงหัวเมืองอีสาน ในสมัยรัตนโกสินทร์ จนถึงสภาพอีสานในปัจจุบัน


Terrain; development of peoples and society in different periods; Thai-Laos identity creation from the 23rd Buddhist century; changes of Isan provinces from Ratanakosin period to present-day
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet