0104304History of Isan (History of Northeast Thailand )
ประวัติศาสตร์อีสาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะทางภูมิประเทศ พัฒนาการของผู้คนและบ้านเมืองในสมัยต่าง ๆ อาทิ สมัยทวารวดี ยุควัฒนธรรมเขมร และการสร้างตัวตนของกลุ่มไทย-ลาว นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 23
การเปลี่ยนแปลงในหัวเมืองอีสานตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ จนถึงบทบาทของนักการเมืองอีสาน สมัยประชาธิปไตย

Geography, the development of people and community in each periods; for example, Dvaravati, Khmer influences and the construction of Thai-Lao identity since the
23th Buddhist era; the changes in Isan or Northeastern provinces starting from the early period of Rattanakosin and the Isan politician roles in the age of democratization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55