0104303Historiography Seminar
สัมมนาประวัติศาสตร์นิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์งานเขียนประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวเฉพาะหรือกรณีสำคัญที่เกิดขึ้นในหัวข้อประวัติศาสตร์ที่ต้องการความลึกซึ้ง ภายใต้ความต้องการของผู้เรียน และตามที่ภาควิชาเห็นเหมาะสม


Research methodology, data analysis, and historical writing; in-depth study and analysis of historical arguments in some specific events or important cases which are proposed by the students and approved by the History Department
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55