0104302Historical Methodology
วิธีการทางประวัติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การสืบค้นและเข้าถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การอ้างอิงและระบบบรรณานุกรมเบื้องต้น การวิพากษ์เอกสาร การวิเคราะห์ตีความ และการประเมินคุณค่างานทางประวัติศาสตร์


Definition and significance of historical evidence; exploration and access to historical evidence; referencing and basic principles of bibliography; document criticism and interpretation; historical appraisal
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55