0104302History of Modern Europe
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาและความเปลี่ยนแปลงยุโรปสมัยใหม่ การปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติอุตสาหกรรมและจักรวรรดินิยม การขึ้นมามีอำนาจของเยอรมนี ปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ลัทธิเผด็จการ
เบ็ดเสร็จ ซึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง สงครามเย็นและผลที่ตามมา รวมทั้งการตั้งสหภาพยุโรปและบทบาทของยุโรปในเวทีโลก

The development and change of Modern Europe; the French Revolution, Industrial Revolution and Imperialism; being powerful Germany, problems of economic and
political conflicts and totalitarianism which formed World War I and II, Cold War and its impacts; the establishment of European Union and roles of Europe in global perspectives
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55