0104221Contemporary World Affairs
วิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมา ปัจจัย เงื่อนไข และผลของเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ


Historical background, factors, conditions, and the impact of major world events on individual’s way of life at the local, national, and international levels
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54