0104217The Philosophy of History
ปรัชญาประวัติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดพื้นฐานของการแสวงหาความรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และแนวทางการแสวงหาความรู้ของนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกและประเทศไทย


Fundamental concepts of knowledge seeking through the historian’s approach and the ways in which World and Thai historians discover knowledge
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet