0104214History of International Relations in Western Europe
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันตก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตก โดยพิจารณาโครงสร้างกระบวนการกำหนดนโยบายและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ
รวมทั้งบทบาทของประเทศเหล่านี้ที่มีผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน

History of foreign policies of the countries in Western Europe by considering structures, processes of determining policies and various factors which influence international behaviors including these countries’
roles on international politics from World War II up to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54