0104213History of International Relations in East Asia
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกโดยพิจารณาโครงสร้างกระบวนการกำหนดนโยบายและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของประเทศเหล่านี้
ที่มีผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน

History of foreign policies of the countries in East Asia by considering structures, processes of determining policies and various factors which influence international behaviors including these countries’
roles on international politics from World War II up to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54