0104208Social and Political History of Thailand
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของประวัติศาสตร์สังคมและการเมือง แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม และการเมืองไทย ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทางสังคมกับรัฐไทย และผลกระทบจากความสัมพันธ์


Definition of social and political history; study methods of Thai social and political history; relationships between social groups and Thai state, and the impacts of these relationships
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55