0104208Indian Civilization
อารยธรรมอินเดีย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อารยธรรมลุ่มน้ำคงคา อารยธรรมสมัยต้นในอินเดียตอนกลางและตอนใต้ และอารยธรรมสมัยอังกฤษปกครองอินเดียจนถึงปัจจุบัน


Indus Basin civilization, the Ganges Basin civilization, the Early Period civilization in Central and South India, and civilization in the period when Britain ruled India up to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54