0104207Critical Readings of East Asian History
การอ่านวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Critical analysis of politics, economy, societies and foreign affairs of the countries in East Asia from the past to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54