0104205Archaeology and Art History in Thailand
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติความเป็นมาของวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ ประวัติการสำรวจขุดค้นแหล่งที่พบวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย วัฒนธรรมและสภาพความเป็นอยู่ของสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย การศึกษาข้อมูลจากศิลปโบราณวัตถุโบราณสถานและการขุดค้นแหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

Definition of archeology and art history; history of archeology and art history in prehistorical and historical periods; history of exploration, excavation of cultural resources
in prehistory of Thailand with particular reference to culture, way of life in the prehistorical period
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55