0104205HIstory of Sukhothai and Early Lanna
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและล้านนาตอนต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การตั้งตนเป็นปึกแผ่นของสมัยสุโขทัยและล้านนา วิวัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนผลที่กระทบถึงไทยในยุคปัจจุบัน


Stable establishments of Sukhothai and Lanna-Thai; evolutions in terms of politics, governments, economy, societies and cultures as well as impacts upon Thailand in the modern time
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55