0104204Local History
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับบริบทของสังคมในปัจจุบัน


Development and changes in local history study; practices to enhance local history study in relation to social context at present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54