0104204Local History
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับบริบทของสังคมในปัจจุบัน


The development and change in the study of local history; the ways to enhance knowledge of local history in relation to the present social context
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54