0104204Europe in the 19th to 20th Centuries
ยุโรปคริสศตวรรษที่ 19-20
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ยุโรปสมัยหลังนโปเลียนสิ้นอำนาจ ขบวนการเสรีนิยม ชาตินิยม และจักรวรรดินิยม การรวมชนิดต่าง ๆ การเป็นมหาอำนาจของเยอรมนี ปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ลัทธิเบ็ดเสร็จซึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง และผลที่ตามมา


Europe after Napoleon’s loss of power; the Movements of Political Liberty, Nationalism and Imperialism; different types of unification; being powerful Germany; problems of economic and political conflicts;
and totalism which caused World War I and II and their impacts
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet