0104203Philosophy and Historical Methodology
ปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะ ธรรมชาติ ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตร์ตะวันตก ตะวันออกและไทย และสำนักคิดทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งการเขียนงานทางประวัติศาสตร์


The nature of history, the nature of historical entities and the meaning and significance of history, evolution of western, oriental and Thai philosophies of history and schools of history; writing practice for historical work
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54