0104202History of Modern Europe
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติทางการเมือง การปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม สงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 สงครามเย็น การรวมตัวของสหภาพยุโรป


Europe since the 15th century; scientific revolution; political revolution; industrial revolution; imperialism; World War I and II; Cold War; European Union
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet